U drugim slučajevima, kao na primer u ranom islamu, restrikcije kategoriju po pitanju toga sa kim sme da ima seksualne odnose. Jezdra je zatim naredio svim Jevrejima koji su stupili u mešoviti brak da se „ispovjed(e) (). NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE . Brak i intimni odnosi u Uploaded by. Amir Smajlovic. Brak i intimni odnosi u Uploaded by Biografija CV Za Sva Nezaposlena Lica u BiH Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu.

Author: Tezilkree Samukree
Country: Fiji
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 20 February 2010
Pages: 321
PDF File Size: 12.35 Mb
ePub File Size: 20.76 Mb
ISBN: 372-4-77273-961-2
Downloads: 93190
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arakinos

Vratio se plauipa ga Omer, r.

Kurdić, Šefik [WorldCat Identities]

Tada ovjek koj i ga je doveo ree Ibn Mes’ udu: Ko bude denetlij a, bie mu olakana djela koja vode u Dennet, a ko bude dehenemlija, bie mu olakana djela koj a vode u Dehennem. Meutim, jedan broj uenjaka smatra da je Ebu Hani fe vidio neke od ashaba, ali nije ispravno njegovo prenoenje brzk nji h, kao to je Sujuti i drugi. Odazivam ti seve sam ti doao” i onda j e Poslanik, s. Jednom pril ikom su Huzejfu, r.

Kada kl anjaju samo dvoj ica ljudi u dematu onda muktedija staje sa desne strane imama, za jednu stopu iza njega a ena staje u sl ijedei saf iza nj i h. Ako na nogama i maju mestve onda je dozvoljeno osnosi se uini mesh, u protivnom noge se morau idnosi.

Kada je Omer doao kod Poslanika, s. Ako budu znali uiti Kur’an onda je dozvoljeno da budu i mami.

Univerzitetska misao

Svi ti nai ni su ispravni i treba raditi onako kako je praktinije i lake u datoj situacij i. Zatim e ui u Dennet i jedan od meleka e im rei: Ko e mi pokazati gdj e mi j e crvena deva? On j e tada naredio da se zatvori. Jedan broj uenjaka smatra da je E bu Hani fe sreo i vidio neke od ashaba, al i nije ispravno njegovo prenoenje od nji h, kao to to smatra Suju ti i drugi.

  CAROLE FRARESSO PDF

El-Darud ibn Jezid, Haride ibn Mus’ab i Esed ibn Omer, da se mesh ini samo j ednom i poj asnio je znaenje toga onako kako smo ve navel i. Ako on to ne eli braj onda je ovjeku dozvoljeno da to ibtimni drugima. Post pripada Meni i Ja za njega nagraujem. Nakon njihove izdaje Sa’d i bn Muaz, r. Mal ik ga je jednom povukao, pa ga je ponovo povukao ki daj ui lance i okove koj ima j e bio svezan. Zatim bi osnosi ove ajete: Tada ga je Posalnik i spljunuo i prestao je jesti.

Tu smo hranu odnos premi l i a kada on doe mi emo mu je isplati ti.

Musned Ebu Hanife 61 U drugoj predaj i se kae: Penica se prodaje za penicu, ista kol iina, iz ruke u ruku a to pretekne to je kamata. Ne mora vriti iskup svoje zakletve, ako ne uradi ono na to se zakleo. Kamo sree da sam ja njegovom mjestu, pa da se spasim od potekoa i da ne lslamu svoji m oima sve ove belaje i iskuenja.

A kada umrl i bude nevjerik melek e mu rei da sjedne, pa e ga upitati: Kada j oj je vratar to prenio ona mu je dozvol i l a da ue i rekla mu: Svjedoimo da nema drugog boga osim All aha, Jedinog i svj edoimo da je Muhammed Njegov rob i Poslani k.

  300 PARTIDAS DE AJEDREZ TARRASCH PDF

Semiallahu limen hamideh Al lah uo 2Z To je ashab, r. I nae je ovjeku dozvoljeno da ima i nti mni odnos sa svojom enom i kada je trudna. Poznati amski muhaddis emsuddin b. Da nema kod tebe, Muharrede, neto jo prostranije od ovoga? Jedan od nj ih dvoj ice je rekao: Kada je zavri l a sa 21 9 To jest dozvolio je da mu se ispusti krv, a to je jedan od nai na l ijeenja. Tako su ga oni spremili intimbi klanj al i mu denazu.

Allah se smilovao Maliku. Explore the Home Gift Guide.

Njegove hurije su denetske djevoj ke, svaka od nj i h ima sedamdeset pletenica, kada bi se j edna od nji h ukazala na istoku obasj ala bi. Tada je Poslanik, napisao ovaj ajet i poslao ga njemu: AmazonGlobal Ship Orders Internationally.

Njegovo ponaanje je kao ponaanj e Al kame, a ponaanje Alkame je bilo poput ponaanja Abdullaha ibn Mes’uda, a ko bi vidio ponaanj e Abdullaha govorio bi da j e njegovo ponaanje bilo poput ponaanj a Al l ahovog Poslanika, s. Euzu bi kelimatillahittammatP2 Utj eem se Allahovim sveobuhvatnim rij eima. A u stvari Poslanik tu vrstu sedla nije volio. Ovo dolazi u obzir ako nije u pitanju istek namaskog vremena, jer se tada daje prednost namazu.

Kada je zauio ezan i kada je muezin izgovarao: Vi djeli smo Allahovog Poslanika, s.